Създаване на Мрежа от организации за намаляване на отпадъците

03.02.2014 / 11:07

Във връзка с проекта "Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване

на мрежа от организации, работещи за подобряване на

системата за управление на отпадъците на общинско

ниво", АСЕКОБ започва сформирането на Мрежа от организации за намаляване на отпадъците.

В България преобладава отношението към отпадъците като към "боклук",

от който просто трябва да се отървеш. Все още не се осъзнава факта, че

отпадъците са ресурси, които имат стойност и чието предаване за

оползотворяване би довело до намаляване на разходите в системата и

добавяне на допълнителна стойност. Много често лошото качество на

услугите по управление на отпадъците, вкл. лошите примери в

разделното събиране на отпадъците от опаковки, демотивират

гражданите да намаляват и сепарират отпадъците си. В допълнение на

това, такса "Битови отпадъци" се начислява не въз основа на

количеството отпадъци, а на база данъчна оценка на имота. Политиката

за управление на отпадъците в България се формира на национално и

местно ниво. Общините разработват планове и програми за всички

дейности свързани с отпадъците. Те определят размера на таксите БО,

въз основа на план-сметки за очакваните разходи за изпълнение на

дейностите по УО. С въвеждането в експлоатация на новите съоръжения

за третиране на БО разходите за услугите постоянно нарастват.

Промените в законодателството и цялостната политика на

правителството за усъвършенстване на управлението на БО все повече

налага въвеждането на нови методи за събиране и третиране на БО и

съответно нови подходи в калкулирането на таксите. Все повече

нараства и ролята на НПО при формиране на местната политика и

подобряване на информираността и промяна в поведението на хората,

свързано с генерирането и разделното събиране на отпадъците.

Необходимо е да се подобрят механизмите и възможностите за

комуникация и сътрудничество между организациите на ГО и местните

власти в процеса на управление на БО за да се постигне реално

подобрение в системата и максимално оползотворяване на ресурсите. С

настоящия проект АСЕКОБ предлага да се създаде активна Мрежа от

НПО, граждани и фирми, която да взаимодейства с местните власти и

съвместно да осъществява информационни кампании, обучения и

прилагане на граждански контрол върху местната власт, по отношение

дейностите за УБО. За целта участниците в мрежата ще могат да

преминат през набор от обучителни курсове и семинари. Тези

обучителни модули ще бъдат разработени в ЦЕООКИ на АСЕКОБ. След

приключване на обучението, организациите ще стартират

информационните кампании, ще анализират и предоставят информация

относно дейностите и показателите на системата за УБО – общи

количества, по компоненти, аналитична и обобщена информация. За да

се осъществи това, ние предлагаме разработване на Допълнителен

модул към системата Депо Инфо на АСЕКОБ, който да бъде инсталиран

на няколко регионални депа, в съответните общини и чрез съвъра ан

АСЕКОБ да се осигури публичен достъп до такава обобщена и

представена по адекватен начин информация.В тази връзка ще бъде

направено и предложение за промяна в законодателната рамка с цел

изискване за въвеждане на такава информация и осигуряване на

публичен достъп до нея, осигуряване на пълна прозрачност в процеса на

вземане на решения и прилагането на моделите за управление. За да се

мотивират хората да променят нагласите си и поведението, ще се

наложи разработването и внедряването на нов модел за определяни на

ТБО, който да насърчи редуцирането, разделното събиране и

рециклирането. АСЕКОБ ще разработи такава схема, която ще включва

разделяне на отпадъка при източника /домакинството/ на суха и мокра

фракция и тестване на поне 2 модела за събиране на БО. Сухата

фракция ще съдържа на практика всичик рециклируеми материали като

хартия, пластмаси, стъкло, метал и др., които ще са "чисти" и лесни за

сортиране, а мократа фракция ще включва биоотпадъците, които могат

да бъдат компостирани. Така ще се създаде база за определяне на пряк

или косвен начин на количестввата генерирани отпадъци – с торби или

апартаментна такса с отчитане на живущите, потребление на вода или

електричество и др.

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев