Проектът „Прозрачност в управлението на отпадъците"

28.04.2014 / 10:27

Проектът

„Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“

www.ngogrants.bg.

 

Уважаеми колеги, приятели и партньори ,

АСЕКОБ започна изпълнението на проект за засилване прозрачността в управлението на отпадъците и създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво

Темата е приоритет за Министерството на околната среда и общините , но предоставянето на услугите в тази сфера е все още на ниско ниво и лошо качество, все още не сме наясно, че отпадъците са ресурси. Има много лоши примери за практики, които обезкуражават гражданите да намалят и да събират разделно отпадъците си . Tаксата за третиране на битови отпадъци се изчислява като данък върху собствеността, а не въз основа на количеството на образуваните отпадъци . Промените в законодателството и цялостната политика на правителството, изискват въвеждането на нови методи за събиране и третиране на твърди битови отпадъци и следователно нови подходи за изчисляване на таксите . Това ще увеличи и ролята на неправителствените организации във формирането на местни политики и подобряване на информираността и промяна на поведението на хората. Необходимо е да се подобри комуникацията и сътрудничеството между НПО и местните власти. АСЕКОБ предлага да се създаде активна мрежа от неправителствени организации , гражданите и предприятията за да взаимодействат с местните власти и съвместно да осъществяват информационни кампании , обучения и прилагане на граждански контрол . Организациите ще стартират информационни кампании , анализиране и предоставяне на информация относно дейностите и функционирането на системата.

 

Прозрачност в управлението на отпадъците – създаване на мрежа от организации, работещи за подобряване на системата за управление на отпадъците на общинско ниво

 

С какъв проблем се занимава проектът? Политиката за управление на отпадъците в България се прилага на местно ниво чрез общински програми и чрез такса "Битови отпадъци", която в настоящата си форма не стимулира намаляване на количествата образувани отпадъци. За устойчиво управление на отпадъците са необходими по-голяма прозрачност и нови подходи в калкулирането на таксите и методите за събиране и третиране на отпадъци. С въвеждането в експлоатация на нови съоръжения за третиране на отпадъци и законодателните промени все повече се налага да се търсят нови подходи за по-ефективно включване на обществеността във формирането на политики и в усилията за намаляване на количествата генерирани отпадъци и увеличаване на повторната употреба, разделното събиране и рециклирането им.

Каква е целта? Целта на проекта е да постави основите на иновативни механизми за активно гражданско участие в процеса на вземане на решения относно управлението на отпадъците на местно ниво и стимулиране на дебат относно социално справедливото разпределение на разходите за обществените услуги по управление на отпадъците.

Какви резултати се очакват? Проектът ще изгради мрежа "Нулви отпадъци" от НПО, граждани и фирми, която да взаимодейства с местните власти за осъществяване на информационни кампании, обучения и прилагане на граждански контрол върху местната власт по отношение дейностите за управление на отпадъците.

Как ще помогне проектът за решаването на проблема? Прилагайки подхода "Нулеви отпадъци", който подчертава необходимостта от видимост, прозрачност и демокрация при управлението на отпадъците, проектът ще осигури софтуерно решение, позволяващо обществен достъп до информация относно дейностите и разходите за управление на отпадъците на местно ниво. Членовете на мрежата "Нулеви отпадъци" ще бъдат обучени да провеждат обществени информационни кампании, да извършват ефективно наблюдение над общинските системи за управление на отпадъците и да мобилизират местните общности за по-устойчиво управление на отпадъците. Новосъздадената мрежа ще изготви предложение за промяна в законодателството с цел осигуряване на пълна прозрачност в процеса на вземане на решения относно моделите за управление на отпадъците. Проектът ще предложи нов социално справедлив модел за определяне на такса "Битови отпадъци", който да насърчи намаляването, разделното събиране и рециклирането на отпадъците.

Кои са целевите групи? Основна целева група на проекта са местни и национални НПО, занимаващи се с проблемите на околната среда и най-вече управлението на отпадъците. Основни участници ще бъдат и местните администрации, както и релевантните национални и регионални институции. Ползите от проекта ще достигнат и до широката общественост, тъй като дейностите ще помогнат за подобряване на системата за управление на отпадъците и на национално ниво.

Проектът ще се изпълнява на територията на цялата страна, в зависимост от заявките за участие на организациите-членове на бъдещата мрежа "Нулеви отпадъци". Въз основа на идентифицирани нужди, дейностите могат да започнат пилотно на територията на общини: Благоевград, Пловдив, Бургас, Добрич, Търговище, Враца, Ямбол, Сливен и Нова Загора.

В тази връзка б ихме желали да ви поканим да се включите активно в комуникацията по тези теми и да станете част тази мрежа.

За целта моля да попълните следната анкета:

1. Община, организация, институция, или Физическо лице

2. Имена на участниците

3. Телефон

4. Е-мейл

5. Желая да участвам в една от следните тематични групи:

a. Разделно събиране (схема “от врата на врата”)

b. Минимизиране на различни видове отпадъци

c. Третиране на специфични и опасни отпадъци от бита

6. Имате предложение:

 

Можете да я попълните и он-лайн на следния УЕБ адрес: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApBGPxldIBEcdEJtZE40SjdJUUZ6Q29PUGxKdmo0UHc&usp=sharing

Запознайте се и с нашият електронен бюлетин: http://bamee.org/index.php?ccat=5&title=%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD+%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD

 

 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев