XXXVІI АСАМБЛЕЯ НА АСЕКОБ - 9 – 11 Ноември 2011г., гр. Велико Търново

30.09.2011 / 21:52

От 9 – 11 Ноември 2011г. в гр. Велико Търново ще се проведе XXXVІI АСАМБЛЕЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕКОЛОЗИТЕ ОТ ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ /АСЕКОБ/ с ОТЧЕТНО ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.

 

ДНЕВЕН РЕД

Сряда, 09 ноември 2011г.

12.00 -13.30 Настаняване в хотел „Янтра”, гр. В. Търново и регистрация за участие

13.30-14.00 Откриване на ХХХVІІ-тата Асамблея на АСЕКОБ – Приветствие от Заместник Министър на околната среда и водите – г-жа Евдокия Манева

14.00 – 15.00 Актуални въпроси по управление на отпадъците –

1. Възможности за определяне на такса битови отпадъци на база генерирано количество - представител на МОСВ, Дирекция Управление на отпадъците

2. Проблеми и препоръки за дейността на Регионалните сдружения по управление на отпадъците - представител на МОСВ, Дирекция Управление на отпадъците

15.00 – 15.15 Въпроси и дискусия

15.15 – 16.15 3. Възможности за оползотворяване на RDF /рециклирано гориво от твърди отпадъци/ - трябва ли общините да плащат за изгарянето им – позиция на МОСВ и на бизнеса – представител на циментов завод Холсим

4. Определяне на финансовото участие на общините по проектите за управление на отпадъците по ОПОС – анализ разходи-ползи – консултант

16.15 – 16.30 Въпроси и дискусия

16.30 – 17.00 Кафе пауза

17.00 – 18.00 Общо отчетно-изборно събрание на АСЕКОБ

1. Отчет на мандатната комисия

2. Приемане на нови членове на АСЕКОБ

3. Приемане на отчет за дейността и отчет за разходите за 2011г.

4. Промяна в устава на АСЕКОБ относно броя на членовете на Управителния съвет.

5. Избор на нов Управителен съвет

6. Приемане на план за дейността и бюджет за 2012г.

7. Разни

19:30 Коктейл за участниците

Четвъртък, 10 ноември 2011

9.30 – 11.00 Актуални въпроси по управление на водите

1. Добри практики и пропуски при издаване от общините на разрешителни по Закона за водите – представител на Басейнова дирекция или МОСВ

2. Реформата във ВиК сектора – отговорности на общините – представител на МРРБ

3. Осигуряване на ефективна работа и ниски експлоатационни разходи на ПСОВ – представител на ВиК Йовковци, Велико Търново

4. Когенерация на метан газ от ПСОВ и депа – представител на фирма „Чайм”, Ботевград, инсталирала първия когенератор в ПСОВ на ПСОВ Горна Оряховица

11.00 – 11.30 Въпроси и дискусия.

11.30 -12.15 Пестконтрол – представяне на Българската асоциация по пестконтрол и фирма Кемтура

12.15 – 13.00 Обяд

13:00 – 17:00 Посещение на място на ПСОВ Горна Оряховица

Петък, 11 ноември 2011г., Семинар по проект „Демонстрационен проект за рециклиране на електронен скраб”, програма LIFE + на ЕС

9.30 – 11.00 Актуални въпроси по управление на качеството на атмосферния въздух

5. Оценка на напредъка по разработвана на програми за КАВ – представител на МОСВ и консултант по подготовка на програми за КАВ

6. Оценка на изпълнението на програмите за КАВ – представитев на МОСВ

7. Добри практики по управление на КАВ – мобилната станция на община Бургас – ползи и предизвикателства

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 11.45 Изисквания на Директива 2002/96 ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване

11.45 – 12.15 Съществуващо състояние на проблема с излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване в България

12.15 – 12.30 Въпроси и дискусия

12.30 – 13.30 Обяд

13.30 – 14.00 Задължения на общините във връзка с прилагането на Директива 2002/96 ЕС

14.00 – 14.30 Представяне на „Демонстрационен проект за рециклиране на електронен скраб” – МАКМЕТАЛ в партньорство с АСЕКОБ

14.30 – 15.00 Технологична схема на съоръжение за рециклиране на електронно оборудване

15.00 – 15.15 Въпроси и дискусия

15.15 – 15.45 Кафе пауза

15.45 – 16.00 Координиране на системата за събиране на електронен скраб с общините в България

16.00 – 16.15 Бъдещи стъпки за сътрудничество с общините

16.15 – 16.30 Въпроси и дискусия

16.30 Закриване на срещата

 

 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

Име:………………………………………………....................................................................................

Длъжност………………..........................Отдел/ Дирекция...................................................................

Община/Фирма:…………......................………………………....................................................

Адрес:.........................................................................................................................................................

Тел...……………………............................................... Моб. тел..............................................…....

e-mail:………..........................................……………............ факс:………….........................................

 Такса за участие

o заплатена до 01.11.2011 г., вкл., за членове на АСЕКОБ - 160 лв.

o заплатена до 01.11.2011 г., вкл., за нечленове - 180 лв.

 

 Такса за участие

o заплатена след 01.11.2011 г. - 200 лв.

 

 Желая да бъда настанен по възможност в единична стая. /Доплаща се 35 лв. на вечер допълнително по време на конференцията. Настаняването в единични стаи ще бъде ограничено и ще става по реда на заплащане на таксите за участие./

 

Стаите ще бъдат пазени до 17.00 ч. на 01 ноември 2011 г.

 

Данни за фактура: .......................................... .......................................... ..........................................

 

.............................................................................. .......................................... ..........................................

Прикачени файлове към новината

 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев