XXXІХ-та Асамблея наАСЕКОБ

бамее
02.10.2012 / 02:27

XXXІХ-та Асамблея на Асоциацията на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/, по време на която ще се проведе Национална конференция «Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък», семинар „Демонстрационен проект за рециклиране на електронен скраб” и общо събрание на АСЕКОБ.

 

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДНЕВЕН РЕД

Национална конференция

«Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък»

31 октомври - 01 ноември 2012г., Добрич,

 

ДНЕВЕН РЕД

 

Сряда, 31 октомври 2012г.

Модератор: Теодора Петкова – Заместник председател на УС на АСЕКОБ, Община Добрич

13.00 – 15.00 Регистрация на участниците и настаняване в хотел „България”, гр. Добрич

15.00 - 15.30 Откриване на Националната конференция «Оползотворяване на биоотпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък»

Приветствие от Кмета на Община Добрич – г-жа Детелина Николова

Приветствие от името на Министъра на околната среда и водите – г-жа Румяна Радилова, Директор на РИОСВ Варна

Приветствие от Националния координатор на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд – г-жа Велеслава Абаджиева

15.30 – 15.40 Представяне на проект „Повишаване капацитета на местните власти за управление на биоразградимите отпадъци и намаляване на въглеродния отпечатък - пилотен модел за оползотворяване на биоразградими отпадъци в община Добрич”, финансиран по Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд и UNDP – Николай Сиджимов, изп. директор на АСЕКОБ

15.40 – 15.55 Технология на компостиране на зелени отпадъци на открита площадка – доц. Екатерина Тодорова, Лесотехнически университет, консултант по проекта

15.55 – 16.10 Технология за производство на биокомпост в автоматизирана инсталация с въртящи се барабани – А. Арабов, управител на „БИОКОМПОСТ БГ”, дъщерна фирма на „БИОКОМПОСТ”, САЩ

16.10 – 18.00 Посещение на място и демонстрация на:

1. Площадка за компостиране на зелени отпадъци от обществените места в град Добрич

2. Мобилна инсталация за аеробно производство на биокомпост на „БИОКОМПОСТ БГ”,

18.30 – 19.00 Общо събрание на АСЕКОБ със следния дневен ред:

1. Отчет на мандатната комисия

2. Приемане на нови членове на АСЕКОБ

3. Приемане на отчет за дейността и отчет за разходите за 2011г.

4. Приемане на план за дейността и бюджет за 2012г.

5. Разни

19:30 Официална вечеря

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък, 01 ноември 2012

Модератор: Светлана Василева – член на УС на АСЕКОБ, Столична община, район „Люлин”

9.30 - 10.00 Национален подход за управлението на отпадъците в България – Светла Божкова, Дирекция Управление на отпадъците и опазване на почвите, МОСВ

10.00 – 10.30 Европейска законодателна рамка за управление на биоотпадъците и най-добри практики Разработване на нормативната уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста – Александър Иванов, Дирекция Управление на отпадъците и опазване на почвите, МОСВ

10.30 – 11.00 Най-добри практики в България за третиране на смесени битови отпадъци, включително сепариране и компостиране на биоразградими отпадъци – Екозавод, с. Езерово, обл. Варна – Жельо Желев – еколог на «Екоинвест ассетс» АД

11.00 – 11.20 Компостиране на зелени отпадъци – въвеждана в българските общини от 01.01.2013г. – оценка на инвестиционните и оперативни разходи и планиране на разходи за компостиране в план-сметка за определяне на такса „Битови отпадъци” за 2013г. – Теодора Петкова – Главен експерт „Опазване на околната среда” в град Добрич и Зам.председател на УС на АСЕКОБ

11.20 – 11.40 Кафе пауза

Модератор: инж. Милчо Ценков – член на УС на АСЕКОБ

11.40 - 12.00 Ползите от компостирането – хумус, възможности за реализация, намаляване на въглеродния отпечатък и принос към борбата с климатичните промени –– Милена Христова, Лесотехнически университет

12.00– 12.30 Енергия от биомаса от влажните зони и отпадната земеделска продукция – подходящо решение за земеделските региони - „Демонстрационно внедряване на отоплителна инсталация, базирана на биомаса и слънчева енергия в сградата на Природен парк Персина, с цел намаляване консумацията на електричество и СО2 емисиите, както и създаването на икономически механизми за възстановяване на влажни зони и устойчивото ползване на тръстиката като локален енергиен източник” – Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени - WWF-България

12.30-13.00 Възможности за проекти за оползотворяване на отпадъци, сметища и утайки от пречиствателни станции за производство на чиста енергия. Създаване и развитие на биорегиони – Лиана Аджарова, председател на Асоциация на българските енергийни агенции

13.00 – 13.10 Въпроси и дискусия

13.10 – 13.40 Обедна пауза

 

Четвъртък, 01 ноември 2012

Модератор: инж. Ирена Петкова – член на УС на АСЕКОБ, Софийска област

13.40 – 14.10 Европейска и национална рамка за изменение на климата. Трети Национален план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020г - доц. Е. Тодорова, Лесотехнически университет

14.10 – 14.40 „Изграждане на капацитет на местните власти за постигане на напредък в областта на климатичните промени и устойчива енергия - от планиране до мониторинг" – Калинка Накова - Изпълнителен директор на Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия

14.40 -15.00 Устойчиво енергийно планиране. Единни мерки и политики за намаляване на фини прахови частици и емисиите парникови газове - Лиана Аджарова, председател на Асоциация на българските енергийни агенции

15.00 – 15.20 RePowerMap - Европейска on-line платформа за насърчаване на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. Инструмент за създаване на устойчиви партньорства между заинтересованите страни и прилагане на добрите практики - Георги Стефанов, експерт политики и климатични промени - WWF-България

15.20 – 15.30 Въпроси и дискусия

15.30 – 15.50 Кафе пауза

15.50 – 18.30 Посещение на Соларен парк на „Компания за енергетика и развитие” ЕООД и Ветроенергиен парк „Ей И Ес Гео Енерджи” ООД

18.30 Посещение и вечеря в мидена ферма Дълбока

 

Настаняването ще бъде в двойни стаи, в хотел „България“, гр. Добрич, две нощувки на 31.10 и 1.11. 2012 г. Стаите ще бъдат резервирани до 16.00 ч. на 31.10. 2012 г.

 Такса за участие заплатена преди 22.10.2012 г.:

o за членове на АСЕКОБ - 90 лв.

o за нечленове - 130 лв.

 Такса за участие заплатена след 22.10.2012 г. - 170 лв.

В таксата за участие са включени и разходите за настаняване и транспорт до обектите за посещение. Таксата следва да бъде платена по банков път по сметка:

IBAN: BG02UBBS83811013160716, BIC: UBBSBGSF, ОББ, клон Сливен.

 

Моля да попълните приложената заявка и да потвърдите участие на на email: bamee@bamee.org или факс 044 66 22 16 . Заявки ще се приемат до 26 октомври 2012 г.

 
 

Copyright © 2008-2018 АСЕКОБ - България | RSS емисия | Статистика

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Анна Вълева | Програмиране и SEO от Христо Друмев